OneNote API

Các API OneNote dành cho công việc và trường học giờ đã sẵn dùng
cùng với tích hợp Microsoft Graph.

Dành cho Windows, Windows Phone, iOS, Mac, Android & Web

OneNote API

tìm hiểu

api tham khảo

Tài liệu tương tác của chúng tôi giúp bạn nhanh chóng bắt đầu với API của OneNote.

tài liệu

Tài nguyên MSDN bao gồm các hướng dẫn và tài liệu tham khảo khác giúp bạn hiểu tường tận về OneNote API.

mẫu mã số

Tài khoản GitHub của chúng tôi có mẫu của mã cho Android, Windows và các hệ điều hành khác.

video

Chuỗi OneNote Development trên Channel9 sẽ hướng dẫn bạn cách tích hợp ứng dụng với OneNote.

cộng đồng

blog

Bạn có thể nhận tất cả thông tin mới nhất về nâng cấp dịch vụ và tính năng sắp tới thông qua blog của chúng tôi.

twitter

Bài đăng trên blog quá dài đối với bạn? Hãy lấy ý chính của bài đăng thông qua tài khoản Twitter của chúng tôi.

stack overflow

Tất cả chúng tôi đã dùng Stack Overflow. Bây giờ, bạn cũng có thể nhận câu trả lời cho câu hỏi về OneNote API ở đó.

gửi phản hồi

Bạn có gợi ý tuyệt vời cho API phải không? Bạn đang tìm cách hiểu rõ hơn về lộ trình của chúng tôi? Hãy truy nhập diễn đàn UserVoice của chúng tôi nhé.