OneNote API

Di-API tsa OneNote tsa tiro le sekolo jaanong di gone
mmogo le tebopele ya kgolaganyo ya Microsoft Graph.

Ya Windows, Windows Phone, iOS, Mac, Android le Webo

OneNote API

ithute

tshupetso ya api

Tokomane ya rona ya tshedimosetsano e go thusa go simolola di OneNote API ka bonako.

ditokumente

Ditsompelo tsa MSDN di akaretsa dithusa-go-ithuta le ditshupetso tse dingwe tse di go thusang go tlhaloganya ditneg tsa OneNote API.

disampole tsa khouto

Akhaonto ya rona ya GitHub e na le disampole tsa khouto tsa Android, Windows, le sengwe le sengwe fa gare.

dividio

Motseletsele wa OneNote Development mo Channel9 o go thuas go kopanya sediriso sa gago le OneNote.

badirisimmogo

Jenale ya inthanete

O ka kgona go bona tshedimosetso yotlhe ya bošeng e o ka kgonang go e bona ya tshedimosetso ya bošeng ka dipopego tse di tlang le go tokafadiwa ga tirelo ya jenale ya rona ya inthanete.

twitter

A diphasalatso tsa jenale ya inthanete di di leele mo go wena? Bona mooo wa dilo ka akhaonto ya rona ya Twitter.

stack overflow

Re dirisitse di Stack Overflow tsotlhe. Jaanong o ka kgona go dira gore dipotso tsa gago ka di OneNote API di arabiwe le koo.

Naya pegelokarabo

A o na le tlhagiso e e molemo ya API? A o batla go bona ditlhaloso go ya pele tsa mmapa wa rona wa tsela? Tlhola foramo ya UserVoice ya rona.