OneNote API

API های OneNote برای امورات وظیفوی و تعلیمی اکنون میسر
میباشند همراه با ادغام Microsoft Graph.

ویژه Windows, Windows Phone, iOS, Mac, Android و ویب

OneNote API

یادگیری

مرجع api

مدارک رهنمای تعاملی ما شما را کمک می‌کنند تا فورتاً کار با APIهای OneNote را آغاز نمایید.

ارائه مدارک

منابع MSDN بشمول کتابچه های رهنما و سائر محتویات آموزشی مرجع میباشند که شما را کمک میکنند تا با باریکی های کار با OneNote API آشنا شوید.

نمونه های کدها

حساب GitHub بشمول نمونه کدهایی برای سیستم های Android، Windows و سائر سیستم‌های فیمابین می‌باشد.

ویدیوها

سلسله برنامه های OneNote Development در Channel9 شما را در پروسه ادغام برنامه خود با OneNote مساعدت می‌نمایند.

انجمن

بلاگ

از طریق بلاگ ما، اخیرترین معلومات بالای ویژگی های آینده و ترفیعات سرویس های ما را دریافت کرده میتوانید.

Twitter

پست های بلاگ ها بیش از حد طویل بودند؟ از طریق حساب Twitter ما خلاصه چنان مطالب را اخذ نمایید.

stack overflow

همه ما پیشتر Stack Overflow را استعمال کرده ایم. اکنون جواب سوالات خویش در مورد APIهای OneNote که در آنجا نیز پاسخ داده شده اند را اخذ کرده میتوانید.

ارائه نظرات

یک پیشنهاد فوق العاده برای API دارید؟ میخواهید معلومات بیشتری بالای نقشه راه ما اخذ نمایید؟ انجمن UserVoice ما را چیک کنید.