OneNote API

OneNote APIs bakeng sa mošomong le sekolong ga bjale di a hwetšagala
gotee le kakaretšo ya ponagatšo ya Microsoft Graph.

Bakeng sa Windows, Windows Phone, iOS, Mac, Android & Web

OneNote API

ithute

tšhupetšo ya api

Dingwalwa tša rena tša tirišano di go thuša gore o thome ka di-OneNote API ka go akgofa.

dingwalwa

Didirišwa tša MSDN di akaretša dithuto le ditlabakelo tše dingwe tša tšhupetšo tšeo di go thušago go kwešiša ditaba ka botlalo tša OneNote API.

mehlala ya dikhoute

Akhaonte ya rena ya GitHub e na le mehlala ya dikhoute ya Android, Windows, le dilo ka moka tša magareng.

dibidio

Lelokelelo la OneNote Development go Channel9 le go dira gore o amanye kgopelo ya gago le OneNote.

setšhaba

poloko

O ka hwetša tshedimošo ka moka ya morago bjale dibopegong tše di tlago le dikatološo tša ditirelo ka poloko ya rena.

thwitha

Na o bona poloko e tšea nako e telele go phara? Hwetša dilo ka botlalo akhaonteng ya rena ya Twitter.

stack overflow

Ka moka ga rena re dirišitše Stack Overflow. Ga bjale o ka hwetša dikarabo tša dipotšišo tša gago mabapi le di-OneNote API di arabilwe le moo.

nea poelo

Na o na le tšhišinyo e botse ya API? Na o nyaka go hwetša temogo e nngwe mmapeng wa rena wa tsela? Bona foramo ya rena ya UserVoice.